जानकारी लेखहरू

सिनकौली/ तेजपत्ता

  • 2022-01-17 10:55:49

विभिन्न रोग निवारणमा यसको महत्वको जानकारी - जे.बी. मंग्राती ने- सिनकौली/तेजपत्ता, व.हि. तेजपत्ता Borany- Cinnamonum Jamala तेजपत्ता हाम्रो पहाड़त