जड़ीबूटी लेखहरू

अगरु (अगर)

  • 2022-01-16 20:14:41

वानस्पतिक नाम : अर्िींळश्ररीळर ारश्ररललशपीळी ङरा. (ऐक्वीलेरिया मैलाकैन्सिस) डूप.अर्िींळश्ररीळर रसश्रश्रेलह  ठेुल. शु ऋळपश्र.  कुल : ढहूाश